hợp đồng bảo hiểm
Luật pháp

Hợp đồng bảo hiểm, những nội dung chính cần biết!

Phần trước Bảo hiểm Biz đã đề cập đến vấn đề chung trong luật kinh doanh bảo hiểm. Đến với phần này bảo hiểm Biz sẽ cung cấp cho các bạn những nội dung trong HĐBH. Hầu như mọi người thường đọc lướt qua hợp đồng mà không có xem kỹ trong đó viết những gì.

 Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại HĐBH bao gồm:

A) Hợp đồng bảo hiểm con người;

B) Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

C) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được áp dụng theo quy định của Bộ luật hàng hải; đối với những vấn đề mà Bộ luật hàng hải không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật này.

Những vấn đề liên quan đến HĐBH không quy định trong Chương này được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.hợp đồng bảo hiểm

Nội dung của HĐBH

1. HĐBH phải có những nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Đối tượng bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 • Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 • Các quy định giải quyết tranh chấp;
 • Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, HĐBH có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

 Hình thức hợp đồng bảo hiểm

 • HĐBH phải được lập thành văn bản.
 • Bằng chứng giao kết HĐBH là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi HĐBH đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong HĐBH.

 Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong HĐBH. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

 • Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý;
 • Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tham khảo: luật kinh doanh bảo hiểm- luật số 24/2000/QH10

baohiembiz.com

 

Related posts

Cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm

admin

Những điều cần lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm

admin

Những quy định chung trong luật kinh doanh bảo hiểm

admin

Leave a Comment