doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Luật pháp

Tìm hiểu về Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Khái niệm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

baohiembiz.com

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm:

1. Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;

3. Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Quyền và nghĩa vụ của DN môi giới bảo hiểm

1. DN môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm.

2. DN môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

A) Thực hiện việc môi giới trung thực;

B) Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

C) Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

DN môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động của DN môi giới BH được thực hiện theo quy định tại Điều 62, Điều 63, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 64 và các điều 65, 66, 67, 68 và 69 của Luật này.

Hãy luôn theo dõi Bảo hiểm Biz để cập nhật những thông tin hữu ích nhất.

baohiembiz.com

Related posts

Cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm

admin

Khả năng thanh toán, giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

admin

Những lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

admin

Leave a Comment